ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

เลขที่ 196 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก  26110

โทรศัพท์ : 037-306247-49 / โทรสาร : 037-306244

E-mail : nk.adoffice@stou.ac.th 

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 | Facebook