ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางสาวพเยาว์ เทียมเวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐธ์ชกมล หอมธูป

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางทัศวรรณ ยินดีวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายเจษฎา บุญฤทธิ์เรืองเดช

พนักงานขับรถยนต์

นายธเนศ ขันเหลา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวบุญเรือน บุญรอด

พนักงานทั่วไป

นางเต้ม เน็งไธสง

พนักงานทั่วไป

นายสายชล อินทร์มูลน้อย

พนักงานทั่วไป

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นางชลธิชา ณ ร้อยเอ็ด

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายกริช วชิระสูตร

นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นายทัธยา คำวิจารณ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นายอนุสิทธิ์ บุญยะสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพิทยุตม์กิจ พุทธสุวรรณ์

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวมยุรีย์ บ้านใหม่

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

นางกิติมา คำวิจารณ์

บรรณารักษ์