ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
e-mail : seksan.ama@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8870

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางสาวพเยาว์ เทียมเวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
e-mail : phayao.tha@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8871

นางสาวณัฐธ์ชกมล หอมธูป

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
e-mail : nutchakamon.hom@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8871

นางทัศวรรณ ยินดีวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : tassawan.yin@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8871

นายเจษฎา บุญฤทธิ์เรืองเดช

พนักงานขับรถยนต์
e-mail : jasda.boo@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8871

นายธเนศ ขันเหลา

พนักงานขับรถยนต์
e-mail : thaned.kha@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8871

นางสาวบุญเรือน บุญรอด

พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-504-8871

นางเต้ม เน็งไธสง

พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-504-8871

นายสายชล อินทร์มูลน้อย

พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-504-8871

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นางชลธิชา ณ ร้อยเอ็ด

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
e-mail : chonthicha.pra@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8872

นายกริช วชิระสูตร

นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
e-mail : krich.wac@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8872

นางสาวฐิติกาล ตาคำรุ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(ช่วยราชการงานบริการการศึกษา)
e-mail : -
โทรศัพท์ 02-504-8872

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นายทัธยา คำวิจารณ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
e-mail : thuttaya.kha@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8873

นายอนุสิทธิ์ บุญยะสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : anusith.boo@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8873

นายพิทยุตม์กิจ พุทธสุวรรณ์

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
e-mail : phitthayutkit.put@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8873

นางสาวมยุรีย์ บ้านใหม่

บรรณารักษ์ ชำนาญการ
e-mail : mayuree.ban@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8874

นางกิติมา คำวิจารณ์

บรรณารักษ์
e-mail : kitima.khu@stou.ac.th
โทรศัพท์ 02-504-8873