การสมัครสมาชิกห้องสมุด

1. สมาชิกสามัญ

  1.1 นักศึกษา มสธ. ระดับปริญญาตรี ใช้หลักฐานการสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ หลักฐานการสมัครนักศึกษา หรือ หลักฐานการลงทะเบียนเรียน และ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  1.2 นักศึกษา มสธ. ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศดำเนินการสมัครสมาชิกให้ทุกคน

2. สมาชิกสมทบ  บุคคลภายนอก

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด 200 บาทต่อปี
  4. ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท (คืนให้เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกหากไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น)

การใช้บริการห้องสมุด

บุคคลทั่วไปและสมาชิกห้องสมุดทุกประเภท สามารถเข้าใช้งานการอ่านภายในห้องสมุดได้ทุกคน

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวน 5 เล่ม ระยะเวลาการยืม 14 วัน

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวน 10 เล่ม ระยะเวลาการยืม 14 วัน

3. สมาชิกสมทบ
จำนวน 5 เล่ม ระยะเวลาการยืม 14 วัน

ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 037-306247-49 ต่อ 115 , 116 , 120