ศวช.มสธ. นครนายก ได้ต้อนรับคณะบุคลากรกองคลัง มสธ.เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำ ระบบการเงินและบัญชี ที่ถูกต้อง

 การจัดการความรู้ประจำปี 2564 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

บุคลากร ศวช.มสธ. นครนายกเข้าร่วมอบรม การบริหารและการปฏิบัติงานในยุคดิสรัปชั่นสถานพ้ฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 

ประชุมการถอดรหัสความสำเร็จการสร้างเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ผ่านระบบ Microsoft Teams 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Train the Trainer เตรียมความพร้อมสอบออนไลน์

Facebook Live ในประเด็น ถามมา – ตอบไป กับ ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี Q&A คำถามที่คุณอยากรู้ ครั้งที่ 1 

Facebook Live ในประเด็น ถามมา – ตอบไป กับ ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี Q&A คำถามที่คุณอยากรู้ ครั้งที่ 2

Facebook Live ในประเด็น แนะนำการศึกษาทางไกลยุค Next Normal   ชมรมนักศึกษา มสธ. Q&A คำถามที่คุณอยากรู้ ครั้งที่ 3