ยินดีต้อนรับ….ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก มีห้องประชุมและสัมมนาที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่างครบครัน ทุกห้องประชุมและสัมมนามีเครื่องปรับอากาศ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องฉาย LCD Projector, Visualizer,Notebook ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการ อย่างเป็นกันเองและประทับใจ บริการงานประชุม อบรม สัมมนา 
            1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) ประมาณ 300 คน ราคา 5,000 บาท/วัน
            2. ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องสัมมนา 1-2) ประมาณ 100 คน ราคา 2,000 บาท/วัน
            3. ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องสัมมนา 1-6) ประมาณ 30 คน ราคา 1,200 บาท/วัน 

ดาวน์โหลดแบบคำขอเช่าใช้ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

อัตราค่าเช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

ห้องประชุมศักดิเดชน์ (ห้องประชุมใหญ่)

อัตราค่าบริการ

เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

2,500 บาท

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

5,000 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 4 คน คนละ

350 บาท = 1,400 บาท

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 500 บาท)

ห้องประชุมขนาดกลาง

อัตราค่าบริการ

เวลา  08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

1,000 บาท

เต็มวัน
เวลา  08.30-16.30 น.

2,000 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 2 คนละ

350 บาท = 700 บาท

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท)

ห้องสัมมนาย่อย (จำนวน 4 ห้อง)

อัตราค่าบริการ

เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

600 บาท

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

1,200 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 2 คนละ

350 บาท = 700 บาท

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท)

ติดต่อ : งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก โทร. 037-306247-49 ต่อ 110 . 111