การบริการด้านการศึกษา ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

ONE STOP SERVICE ศวช.มสธ. นครนายก

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 037-306247-49 ต่อ 127

  • บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรประกาศนียบัตร จำหน่ายระเบียบการสมัคร โดยนักศึกษาจะได้รับชุดวิชาพื้นฐานทันทีเมื่อสมัครนักศึกษาใหม่ บริการ รับลงทะเบียนเรียน บริการรับคำร้อง เช่น การลาพักการศึกษา การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ย้ายสาขาวิชา โอนชุดวิชา เป็นต้น บริการแนะแนว ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและตอบปัญหานักศึกษา เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา ณ ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก
  • แนะแนวการศึกษาต่อและจัดนิทรรศการ โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก 4 จังหวัด
  • กำหนดแผนงานและออกรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่และให้บริการด้านการศึกษานอกสถานที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระบุรี
  • จัดการเรียนการสอนเสริมแต่ละชุดวิชา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ตามที่สาขาวิชานัดหมายนักศึกษา
  • ดูแล ประสานงาน การจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิตจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก 4 จังหวัด