มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ออกให้บริการการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนและสนามสอบประจำจังหวัด ในพื้นที่ให้บริการ คือ  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บริการแนะนำ และให้คำปรึกษา การสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์ และการสมัครผ่านไปรษณีย์ และให้บริการนักศึกษาเก่า รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้องต่างๆ บริการแนะแนวการศึกษา สำหรับท่านที่สนใจศึกษาต่อกับ มสธ.  ตามวันและสถานที่ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.